Menu główne

PROJEKT PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy realizuje projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem wykorzystania grantu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2 w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Uzyskanie wnioskowanego wsparcia przyczyni się do stworzenia bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy dla mieszkańców, pacjentów i pracowników w związku z zagrożeniem wywołanym przez COVID-19.

Dofinansowanie projektu: 98.561.52 PLN

Termin realizacji grantu: 21.09.2020r. – 31.12.2020r.

loga projektuProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020