Menu główne

bip baner

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP SAMOCHOPDU MARKI FORD FT 2,5D

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy ogłasza  II licytację  na zbycie samochodu dostawczo-osobowego marki Ford.

Cena wywoławcza samochodu zgodnie z orzeczeniem rzeczoznawcy samochodowego wynosi 5.100 zł. W trakcie eksploatacji nie wymieniano w samochodzie głównych podzespołów i części.

W załączeniu do tego zaproszenia przekazuję orzeczenie rzeczoznawcy (załącznik nr 1), arkusz  ustalenia wartości (załącznik nr 2) jak również zdjęcie pojazdu (załącznik nr 3). Oferty należy składać na druku ofertowym (załącznik nr 4) korespondencyjnie na adres:
DPS  Opolnica Nr 58, 57-256 Bardo lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z podaniem ceny, za jaką nabywca jest skłonny kupić samochód.
Pojazd można oglądać codziennie w godzinach 8,00 – 13,00.
Wszelkich informacji udziela kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych pod numerem  telefonu: 609 9341 944 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferty należy składać w terminie do  31 lipca 2019 roku.
Po wyborze oferty sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży samochodu w trybie  bezpośrednim.   

Dyrektor
Monika Rak-Słowińska

DO POBRANIA:

Formularz ofertowy - ford II.doc - POBIERZ

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzewostanu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na wycinkę drzewostanu.

zaproszenie oferty wycinka

Załączniki do pobrania:

Druk ofertowy na wycinkę drzew: Druk_ofertowy_na_wycinke_drzew.doc

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica za rok 2018

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica  sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Załączniki do pobrania:
1) Bilans jednostki - POBIERZ ;
2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony - POBIERZ ;
3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki - POBIERZ ;
4) Informacja dodatkowa wraz z tabelami uzupełniającymi - POBIERZ.

Odpowiedż na zadane pyta pytania dotyczące postępowania PN/02-02/2019 zestaw 2

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - tabela

Wykonawca prosi o możliwość podania stawek opłaty zmiennej i stałej w złotych do pięciu miejsc po przecinku. Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora (np. stawki opłaty zmiennej podane są w gr/kWh jak również stawki opłaty stałej w przypadku grupy taryfowej W-5 podane są w gr/(kWh/h) za h).

         Odpowiedź:

         Zamawiający wyraża zgodę

Kierownik

ds. technicznych i zamówień publicznych

Zygmunt Kazimierczak

Ogłoszenie o licytacji na zbycie samochodu dostawczo-osobowego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy ogłasza licytację na zbycie samochodu dostawczo-osobowego marki Ford.

zaproszenie ofertowe

 

Orzeczenie techniczne do pobrania: orzeczenie_techniczne.pdf

 

arkusz ustalenia wartosci

 

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy _ford.doc

Galeria zdjęć pojazdu:

Odpowiedż na zadane pyta pytania dotyczące postępowania PN/02-02/2019 zestaw 1

Opolnica, dnia 11 marca 2019 roku

 

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa gazowego do DPS w Opolnicy

Znak sprawy: PN/01-02/2019

Odpowiedzi na zadane pytania: zestaw 1

Pytanie:
Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem III pkt 3.9 Zamawiający nie korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Do ceny paliw3a doliczyć zatem należy akcyzę;

Pytanie:
Wykonawca prosi o podanie kto jest obecnym Sprzedawcą dla poszczególnych punktów odbioru;
Odpowiedź:
Dostawcą paliwa do dwóch punktów odbioru jest Green S.A. ul. A. Słonimskiego 6, 50-3014 Wrocław;

Pytanie:
Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia...:
Odpowiedź:
Zamawiający posiadał umowę z Green S.A. obowiązującą do 31 sierpnia 2019 roku. Jednakże z przyczyn niewiadomych dla Zamawiającego została ona wypowiedziana ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2019 roku;

Pytanie:
Czy w przypadku przekroczenia Mocy umownej Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora;
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę na opłatę proporcjonalną do przekroczonej mocy;

Pytanie;
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną;
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną;

Pytanie:
Kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego i jaki oddział;
Odpowiedź:
Operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław;

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną;
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę;

Pytanie:
Wykonawca prosi o podanie grup taryfowych dla wszystkich punktów poboru gazu ujętych w postępowaniu przetargowym;
Odpowiedź:
1. Nr OSD/nr punktu poboru 9013002003/PL0031905380 Opolnica Nr 58 Grupa Taryfowa W-5.1
2. Nr OSD/nr punktu poboru 5428253078 Opolnica Nr 59 Grupa Taryfowa W-3.6
3. Nr OSD/nr punktu poboru 9013002004/PL003190581 Bardo, ul. Główna 60, Grupa Taryfowa W-5.1

Pytanie:
Dotyczy rozdziału IV SIWZ;
Odpowiedź:
Nie wydaje się koniecznym rozszerzanie zapisu w związku z faktem, iż dotychczasowy Wykonawca rozwiązał umowę przed terminem. Czynności formalno-prawne związane ze zmianą sprzedawcy nie przedłużą proce3dury;

Pytanie:
Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw na 01.06.2019 roku …
Odpowiedź:
W związku z rozwiązaniem umowy przez dotychczasowego Wykonawcy przypadającej na dzień 30 kwietnia 2019 roku koniecznym jest rozpoczęcie dostaw przez nowego Wykonawce z dniem 1 maja 2019 roku. Nie może być przerwy w dostawie paliwa gazowego do Domu, który zamieszkuje 155 osób niepełnosprawnych intelektualnie;

Pytanie:
Dotyczy załącznika nr do SIWZ...
Odpowiedź:
Zamawiający przyjmuje sugestie Wykonawcy prosząc o skorygowanie we własnym zakresie wartości jakie wynikają z wyliczeń. Podobne wyliczenia zostaną zastosowane do innych Wykonawców;

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wyni9kającą a faktur wstępnych;
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę;

Pytanie:
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie mocy umownej dla każdego punktu poboru gazu objętego postępowaniem przetargowym;
Odpowiedź:
Moc umowna dla punktu poboru w Opolnicy Nr 58 wynosi 270 kWh natomiast dla punktu w Bardzie przy ul. Głównej 60 wynosi 135 kWh.
Z poważaniem:

Zygmunt Kazimierczak
Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych