Menu główne

bip baner

Plan zamówień publicznych na 2023 r

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy publikuje plan zamówień publicznych na rok 2023:
Pobierz: 2023_BZP_00066128_01_P

Zapytanie ofertowe "Dostawa produktów dietetycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawy produktów dietetycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Zapytanie_ofertowe_.pdf

Zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

Zalacznik-nr-2-Formularz-cenowy.docx

Zalacznik-nr-3-Projekt_umowy_.pdf

Zalacznik-nr-4-klauzula-informacyjna.pdf

---------
14.12.2022
Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Zapytanie_ofertowe_.pdf

Zalacznik_nr_1-formularz_ofertowy.docx

Zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy.docx

Zalacznik_nr_3_Projekt-umowy.pdf

Zalacznik_nr_4_klauzula-informacyjna.pdf

----------
14.12.2022 r.
Informacja_o_wyniku_postepowania.pdf

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną pn.: " Wymiana pokrycia dachu z gontów bitumicznych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej DPS Opolnica 58"

Zapytanie ofertowe nr DPS.FK.2611.4.2022JB z dnia 01 grudnia 2022 r. dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130000 złotych na robotę budowlaną pn.: " Wymiana pokrycia dachu z gontów bitumicznych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej DPS Opolnica 58"

Załączniki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_.pdf

Specyfikacja_techniczna_wykonania.pdf

Przedmiar.pdf

Zal__nr_1_Formularz_ofertowy_.pdf

Zal_nr_2_Klauzula_informacyjna.pdf

Zal__nr_3_Wykaz_wykonanych_robot.pdf

---------------------

07.12.2022 r

Informacja_wyniku_postepowania.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu pomocy Społecznej w Opolnicy

1) Przedmiotem dostawy jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E tj. sprzedaż gazu wraz z usługą dystrybucji.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazu dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, Opolnica 58, 57-256 Bardo.
3) Łączną szacunkowa ilość gazu ziemnego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru: 1.421.845 Kwh. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej szacunkowej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 10% względem ilości (wartości) zamówienia. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 10% względem ilości szacunkowej, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Id postępowania -przetarg „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy”.

Identyfikator postepowania:
 ocds-148610-66201ef4-6422-11ed-aea3-5a7c432eaced

Czytaj więcej: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego...