Menu główne

bip baner

Opolnica, dnia 11 marca 2019 roku

 

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa gazowego do DPS w Opolnicy

Znak sprawy: PN/01-02/2019

Odpowiedzi na zadane pytania: zestaw 1

Pytanie:
Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem III pkt 3.9 Zamawiający nie korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Do ceny paliw3a doliczyć zatem należy akcyzę;

Pytanie:
Wykonawca prosi o podanie kto jest obecnym Sprzedawcą dla poszczególnych punktów odbioru;
Odpowiedź:
Dostawcą paliwa do dwóch punktów odbioru jest Green S.A. ul. A. Słonimskiego 6, 50-3014 Wrocław;

Pytanie:
Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia...:
Odpowiedź:
Zamawiający posiadał umowę z Green S.A. obowiązującą do 31 sierpnia 2019 roku. Jednakże z przyczyn niewiadomych dla Zamawiającego została ona wypowiedziana ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2019 roku;

Pytanie:
Czy w przypadku przekroczenia Mocy umownej Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora;
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę na opłatę proporcjonalną do przekroczonej mocy;

Pytanie;
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną;
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną;

Pytanie:
Kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego i jaki oddział;
Odpowiedź:
Operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław;

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną;
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę;

Pytanie:
Wykonawca prosi o podanie grup taryfowych dla wszystkich punktów poboru gazu ujętych w postępowaniu przetargowym;
Odpowiedź:
1. Nr OSD/nr punktu poboru 9013002003/PL0031905380 Opolnica Nr 58 Grupa Taryfowa W-5.1
2. Nr OSD/nr punktu poboru 5428253078 Opolnica Nr 59 Grupa Taryfowa W-3.6
3. Nr OSD/nr punktu poboru 9013002004/PL003190581 Bardo, ul. Główna 60, Grupa Taryfowa W-5.1

Pytanie:
Dotyczy rozdziału IV SIWZ;
Odpowiedź:
Nie wydaje się koniecznym rozszerzanie zapisu w związku z faktem, iż dotychczasowy Wykonawca rozwiązał umowę przed terminem. Czynności formalno-prawne związane ze zmianą sprzedawcy nie przedłużą proce3dury;

Pytanie:
Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw na 01.06.2019 roku …
Odpowiedź:
W związku z rozwiązaniem umowy przez dotychczasowego Wykonawcy przypadającej na dzień 30 kwietnia 2019 roku koniecznym jest rozpoczęcie dostaw przez nowego Wykonawce z dniem 1 maja 2019 roku. Nie może być przerwy w dostawie paliwa gazowego do Domu, który zamieszkuje 155 osób niepełnosprawnych intelektualnie;

Pytanie:
Dotyczy załącznika nr do SIWZ...
Odpowiedź:
Zamawiający przyjmuje sugestie Wykonawcy prosząc o skorygowanie we własnym zakresie wartości jakie wynikają z wyliczeń. Podobne wyliczenia zostaną zastosowane do innych Wykonawców;

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wyni9kającą a faktur wstępnych;
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę;

Pytanie:
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie mocy umownej dla każdego punktu poboru gazu objętego postępowaniem przetargowym;
Odpowiedź:
Moc umowna dla punktu poboru w Opolnicy Nr 58 wynosi 270 kWh natomiast dla punktu w Bardzie przy ul. Głównej 60 wynosi 135 kWh.
Z poważaniem:

Zygmunt Kazimierczak
Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych