Menu główne

bip baner

1) Przedmiotem dostawy jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E tj. sprzedaż gazu wraz z usługą dystrybucji.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazu dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, Opolnica 58, 57-256 Bardo.
3) Łączną szacunkowa ilość gazu ziemnego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru: 1.421.845 Kwh. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej szacunkowej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 10% względem ilości (wartości) zamówienia. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 10% względem ilości szacunkowej, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Id postępowania -przetarg „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy”.

Identyfikator postepowania:
 ocds-148610-66201ef4-6422-11ed-aea3-5a7c432eaced

 

ID.odt

ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

SWZ.pdf

zał_1_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia.docx

zał_2_formularz_ofertowy.doc

zał_3_formularz_cenowy.xlsx

zał_4_ośw._o_spełnieniu_warunków.docx

zał_5_ośw._grupa_kapitalowa.docx

zał_6_projekt_umowy.docx

zał_7_ośw_wykonawców_współnie_ubiegających_się_o_udzielenie_zamówienia.docx

Zmiana_tresci_SZW.pdf

Wyjasnienia_tresci_SWZ.pdf

Informacja_o_kwocie_na_sfinalizowanie_zamowienia.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

--------------
13.12.2022 r.
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf