Menu główne

bip baner

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę/wymianę fabrycznie nowego dźwigu osobowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej

OGŁOSZENIE  WS.  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo, tel/fax 74 81 71 259 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dpsopolnica.eu działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
                        
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA:
dostawę/wymianę fabrycznie nowego dźwigu osobowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę dźwigu wraz z demontażem dotychczas używanego oraz prace dostosowawcze szybu do nowych warunków w Oddziale „OLEŃKA” przy ul. Główna 60 w Bardzie.

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 25 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku

Szczegółowe informacje w ząłacznikach:

Zaproszenie na dostawę windy: Zaproszenie-na-dostawe-windy.pdf

SIWZ na windę: SIWZ-na-winde.pdf

1. Załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy: Zalacznik-nr-1-do-SWIZ-formularz-ofertowy.doc Zalacznik-nr-1-do-SWIZ-formularz-ofertowy.pdf

2. Załącznik nr 2 do SWIZ - wykaz osób do kierowania pracam: Zalacznik-nr-2-do-SWIZ-wykaz-osob-do-kierowania-pracami.doc Zalacznik-nr-2-do-SWIZ-wykaz-osob-do-kierowania-pracami.pdf

3. Załącznik nr 3 do SIWZ: Zalacznik-nr-3-do-SIWZ.doc Zalacznik-nr-3-do-SIWZ.pdf

4. Załącznik nr 4 Warunki Gwarancji: Zalacznik-nr-4-Warunki-Gwarancj.docx Zalacznik-nr-4-Warunki-Gwarancj.pdf

5. Załącznik nr 5 umowa_wzór: Zalacznik-nr-5-umowa-wzor.pdf 

6. Załącznik nr 6 Wykaz dostaw: Zalacznik-nr-6-Wykaz-dostaw.docx Zalacznik-nr-6-Wykaz-dostaw.pdf

7. Załącznik nr 7 Podwykonawcy: Zalacznik-nr-7-Podwykonawcy.docx Zalacznik-nr-7-Podwykonawcy.pdf

8. Załącznik nr 8 do SWIZ - oświadczenie o spełnieniu warunków: Zalacznik-nr-8-do-SWIZ-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.doc Zalacznik-nr-8-do-SWIZ-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.pdf

9. Załącznik nr 9 oświadczenie: Zalacznik-nr-9-oswiadczenie.docx Zalacznik-nr-9-oswiadczenie.pdf

10. Załącznik nr 10 do SWIZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: Zalacznik-nr-10-do-SWIZ-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.doc Zalacznik-nr-10-do-SWIZ-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf

11. Załącznik nr 11 Parametry Techniczne windy: Zalacznik-nr-11-Parametry-Techniczne-windy.docx Zalacznik-nr-11-Parametry-Techniczne-windy.pdf


Sprostowanie

Przetarg na wymianę windy: w Ogłoszeniu na przetarg w punkcie 4 nastąpiła oczywista omyłka drukarska.
Powinno być 19 września 2017 roku o godz. 9,10.

Odpowiedzi na zadane pytania – zestaw I - POBIERZ: Zestaw1_Winda-odpowiedzi.pdf


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PN/02-05/2017: Uniewaznienie-przetargu.pdf

Informacja z odbytego postępowania przetargowego PN/01-02/2017

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy informuje, iż zakończone zostało postępowanie przetargowe na dostawę paliwa gazowego w okresie realizacji: 1 wrzesień 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożył:
GREEN S.A ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław oferując kwotę brutto: 314.539,33 zł.
W postepowaniu wzięli również udział:
- FITEN S.A. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice uzyskując 96,46 pkt
- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków uzyskując 93,42 pkt
- PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa uzyskując 98,14 pkt

Dyrektor
Monika Rak-Słowińska

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę paliwa gazowego do celów grzewczych i socjalnych

OGŁOSZENIE  O  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo, tel/fax 74 81 71 259 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dpsopolnica.eu działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
                          OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA:
 dostawę paliwa gazowego do celów grzewczych i socjalnych służących zabezpieczeniu pracy urządzeń gazowych w kuchni Oddziału „Zamek” znajdującej się w Opolnicy Nr 58 i podkuchenki w Oddziale „Oleńka” znajdującej się przy ulicy Głównej Nr 60 w Bardzie

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Monika Rak-Słowińska – Dyrektor
- Zygmunt Kazimierczak – Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych
1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), którzy złożyli oferty zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ustawą p.z.p. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie metodą zero-jedynkową (spełnia- nie spełnia);
2. SIWZ można pobrać na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej: www.dpsopolnica.eu;
3. Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach: „Oferta w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa gazowego do DPS w Opolnicy.
Nie otwierać przed 27 czerwca 2017  roku do godziny 9,15”    należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej, Opolnica 58 w terminie do dnia 23 czerwca 2017 roku do godziny 9,00;
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, Opolnica 58 w dniu 27 czerwca 2017 roku o godzinie 9,15;
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena najniższej oferty – 100%, pozostałe proporcjonalnie do najniższej ceny oferty;
6. Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert;
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
8. Wadium nie jest wymagane;
9. W sprawie niniejszego przetargu można porozumiewać się na adres zamawiającego lub telefonicznie: 74 81 71 259 z osobami upoważnionymi;

Do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: SIWZ_na_gaz-zalaczniki-2017-rok.pdfSIWZ_na_gaz-zalaczniki-2017-rok.pdf

 Załączniki w wersji edytowalnej
Edytowalny_Zalacznik_nr_2_do-SIWZ.doc
Edytowalny_Zalacznik_nr_3_do-SIWZ.doc
Edytowalny_Zalacznik_nr_4_do-SIWZ.doc
Edytowalny_Zalacznik_nr_5_do-SIWZ.doc
Edytowalny_Zalacznik_nr_6_do-SIWZ.doc

ODPOWIEDZI NA PRZESŁANE PYTANIA:

Pierwsza część odpowiedzi: Odpowiedzi-na-pytania-Zestaw1.pdf
Druga część odpowiedzi: Odpowiedzi-na-pytania-Zestaw2.pdf
Trzecia część odpowiedzi: Odpowiedzi-na-pytania-Zestaw3.pdf
Czwarta część odpowiedzi: Odpowiedzi-na-pytania-Zestaw4.pdf
Piąta część odpowiedzi: Odpowiedzi-na-pytania-Zestaw5.pdf
Szósta część odpowiedzi: Odpowiedzi-na-pytania-Zestaw6.pdf
Siódma  część odpowiedzi (wraz z pytaniami): Odpowiedzi-na-pytania-Zestaw7.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_grupa_taryfowa.pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę odzieży i obuwia roboczego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58 zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na dostawę odzieży i obuwia roboczego zgodnie z drukiem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do tego zaproszenia. Do oferty dołączyć należy zdjęcia wzorów stanowiących przedmiot zamówienia. Wszelkich informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia udziela kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych: 74 81 71 259 w. 48; 609 931 944; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz kierownik działu opiekuńczo-leczniczego: 74 81 71 259; 661 087 553; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Ofertę na dostawę należy złożyć na formularzu ofertowym druk nr 1 stanowiącym załącznik do  tego zaproszenia zgodnie z drukiem ofertowy załącznik nr 2 w terminie do 26 maja 2017 roku na adres:  DPS w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo, osobiście w sekretariacie Placówki lub elektronicznie na adres podany wyżej.

Po rozpatrzeniu ofert z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Monika Rak-Słowińska

Do pobrania załączniki:

Druk-ofertowy-odziez-obuwie.doc
Druk-ofertowy-odziez-obuwie.pdf

Formularz ofertowy-odziez-obuwie.doc
Formularz ofertowy-odziez-obuwie.pdf

Wynik postępowania na wykonanie kosztorysu wymiany dżwigu osobowego w oddziale “Oleńka”

Dyrektor DPS w Opolnicy informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania na wykonanie kosztorysu wymiany dżwigu osobowego w oddziale “Oleńka” najkorzystniejszą ofertę złożył: Zakłady Techniki Dżwigowej “TECHLIFT” Sp. zo.o.  ul. Długosza 3, 51-162 Wrocław.
Po otrzymaniu środków z PFRON ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie zamówienia.
Dyrektor
Monika Rak-Słowińska