Menu główne

bip baner

Przetarg nieograniczony na: Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem

 dostawa zywnosci na 2018

 Pobierz: 

SIWZ 2018 + załączniki na żywność: SIWZ-2018_zalaczniki-na-zywnosc.pdf
SIWZ 2018 + załączniki na żywność: SIWZ-2018_zalaczniki-na-zywnosc.doc

 

WYNIK PRZETARGU NA: dostawę/wymianę fabrycznie nowego dźwigu osobowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej

Wynik przetargu:

Wynik przetargu

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę/wymianę fabrycznie nowego dźwigu osobowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej

OGŁOSZENIE  WS.  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo, tel/fax 74 81 71 259 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dpsopolnica.eu działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
                        
 OGŁASZA  II PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA:
dostawę/wymianę fabrycznie nowego dźwigu osobowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę dźwigu wraz z demontażem dotychczas używanego oraz prace dostosowawcze szybu do nowych warunków w Oddziale „OLEŃKA” przy ul. Główna 60 w Bardzie.

Wymagany termin wykonania zamówienia:  do 28 grudnia 2017 roku
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Monika Rak-Słowińska – Dyrektor
- Zygmunt Kazimierczak – Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), którzy złożyli oferty zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ustawą p.z.p. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie metodą zero-jedynkową (spełnia- nie spełnia);
2. SIWZ można pobrać na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej:
www.dpsopolnica.eu;
3. Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach: „Oferta w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na demontaż, dostawę i montaż dźwigu  osobowego w Oddziale „OLEŃKA” znajdującej się przy ul. Głównej 60 w Bardzie.
Nie otwierać przed 10 października 2017  roku do godziny 9,10”    należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej, Opolnica 58 w terminie do dnia 10 października 2017 roku do godziny 9,00;
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, Opolnica 58 w dniu 10 października  2017 roku o godzinie 9,10;
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena najniższej oferty – 100%, pozostałe proporcjonalnie do najniższej ceny oferty;
6. Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert;
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
8. Wadium należy złożyć zgodnie z SIWZ;
9. W sprawie niniejszego przetargu można porozumiewać się na adres zamawiającego lub telefonicznie: 74 81 71 259 z osobami upoważnionymi;


Szczegółowe informacje w ząłacznikach:

Zaproszenie na dostawę windy: II-Zaproszenie-na-dostawe-windy.pdf

SIWZ na windę: II-SIWZ-na-winde.pdfSIWZ-na-winde.pdf

1. Załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy:
Zalacznik-nr-1-do-SWIZ-formularz-ofertowy.doc
Zalacznik-nr-1-do-SWIZ-formularz-ofertowy.pdf

2. Załącznik nr 2 do SWIZ - wykaz osób do kierowania pracami:
Zalacznik-nr-2-do-SWIZ-wykaz-osob-do-kierowania-pracami.doc
Zalacznik-nr-2-do-SWIZ-wykaz-osob-do-kierowania-pracami.pdf

3. Załącznik nr 3 do SIWZ:
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ.doc
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ.pdf

4. Załącznik nr 4 Warunki Gwarancji:
Zalacznik-nr-4-Warunki-Gwarancj.docx
Zalacznik-nr-4-Warunki-Gwarancj.pdf

5. Załącznik nr 5 umowa wzór:
Zalacznik-nr-5-umowa-wzor.pdf  

6. Załącznik nr 6 Wykaz dostaw:
Zalacznik-nr-6-Wykaz-dostaw.docx
Zalacznik-nr-6-Wykaz-dostaw.pdf

7. Załącznik nr 7 Podwykonawcy:
Zalacznik-nr-7-Podwykonawcy.docx
Zalacznik-nr-7-Podwykonawcy.pdf

8. Załącznik nr 8 do SWIZ - oświadczenie o spełnieniu warunków:
Zalacznik-nr-8-do-SWIZ-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.doc
Zalacznik-nr-8-do-SWIZ-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.pdf

9. Załącznik nr 9 oświadczenie:
Zalacznik-nr-9-oswiadczenie.docx
Zalacznik-nr-9-oswiadczenie.pdf

10. Załącznik nr 10 do SWIZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:
Zalacznik-nr-10-do-SWIZ-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.doc
Zalacznik-nr-10-do-SWIZ-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf

11. Załącznik nr 11 Parametry Techniczne windy:
Zalacznik-nr-11-Parametry-Techniczne-windy.docx
Zalacznik-nr-11-Parametry-Techniczne-windy.pdf


Odpowiedzi na zadane pytania – zestaw 1 - Winda-II-odpowiedzi_Z1.pdf

Odpowiedzi na zadane pytania – zestaw 2 - Winda-II-odpowiedzi_Z2.pdf


Wynik przetargu 

Wynik przetargu

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę/wymianę fabrycznie nowego dźwigu osobowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej

OGŁOSZENIE  WS.  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo, tel/fax 74 81 71 259 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dpsopolnica.eu działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
                        
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA:
dostawę/wymianę fabrycznie nowego dźwigu osobowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę dźwigu wraz z demontażem dotychczas używanego oraz prace dostosowawcze szybu do nowych warunków w Oddziale „OLEŃKA” przy ul. Główna 60 w Bardzie.

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 25 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku

Szczegółowe informacje w ząłacznikach:

Zaproszenie na dostawę windy: Zaproszenie-na-dostawe-windy.pdf

SIWZ na windę: SIWZ-na-winde.pdf

1. Załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy: Zalacznik-nr-1-do-SWIZ-formularz-ofertowy.doc Zalacznik-nr-1-do-SWIZ-formularz-ofertowy.pdf

2. Załącznik nr 2 do SWIZ - wykaz osób do kierowania pracam: Zalacznik-nr-2-do-SWIZ-wykaz-osob-do-kierowania-pracami.doc Zalacznik-nr-2-do-SWIZ-wykaz-osob-do-kierowania-pracami.pdf

3. Załącznik nr 3 do SIWZ: Zalacznik-nr-3-do-SIWZ.doc Zalacznik-nr-3-do-SIWZ.pdf

4. Załącznik nr 4 Warunki Gwarancji: Zalacznik-nr-4-Warunki-Gwarancj.docx Zalacznik-nr-4-Warunki-Gwarancj.pdf

5. Załącznik nr 5 umowa_wzór: Zalacznik-nr-5-umowa-wzor.pdf 

6. Załącznik nr 6 Wykaz dostaw: Zalacznik-nr-6-Wykaz-dostaw.docx Zalacznik-nr-6-Wykaz-dostaw.pdf

7. Załącznik nr 7 Podwykonawcy: Zalacznik-nr-7-Podwykonawcy.docx Zalacznik-nr-7-Podwykonawcy.pdf

8. Załącznik nr 8 do SWIZ - oświadczenie o spełnieniu warunków: Zalacznik-nr-8-do-SWIZ-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.doc Zalacznik-nr-8-do-SWIZ-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.pdf

9. Załącznik nr 9 oświadczenie: Zalacznik-nr-9-oswiadczenie.docx Zalacznik-nr-9-oswiadczenie.pdf

10. Załącznik nr 10 do SWIZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: Zalacznik-nr-10-do-SWIZ-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.doc Zalacznik-nr-10-do-SWIZ-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf

11. Załącznik nr 11 Parametry Techniczne windy: Zalacznik-nr-11-Parametry-Techniczne-windy.docx Zalacznik-nr-11-Parametry-Techniczne-windy.pdf


Sprostowanie

Przetarg na wymianę windy: w Ogłoszeniu na przetarg w punkcie 4 nastąpiła oczywista omyłka drukarska.
Powinno być 19 września 2017 roku o godz. 9,10.

Odpowiedzi na zadane pytania – zestaw I - POBIERZ: Zestaw1_Winda-odpowiedzi.pdf


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PN/02-05/2017: Uniewaznienie-przetargu.pdf

Informacja z odbytego postępowania przetargowego PN/01-02/2017

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy informuje, iż zakończone zostało postępowanie przetargowe na dostawę paliwa gazowego w okresie realizacji: 1 wrzesień 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożył:
GREEN S.A ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław oferując kwotę brutto: 314.539,33 zł.
W postepowaniu wzięli również udział:
- FITEN S.A. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice uzyskując 96,46 pkt
- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków uzyskując 93,42 pkt
- PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa uzyskując 98,14 pkt

Dyrektor
Monika Rak-Słowińska