Menu główne

bip baner

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP/1/PN/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP/1/PN/2020
Do pobrania: Informacja_o_wyborze_ oferty_ZP-1-PN-2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP/1/PN/2020 w Części nr 7

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP/1/PN/2020 w Części nr 7

Do pobrania: Zawiadomienie_o_unieważnieniu_ZP-1-PN-2020_cz_nr7

Informacja z otwarcia ofert przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" ZP/1/PN/2020

Informacja z otwarcia ofert przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" ZP/1/PN/2020

Do pobrnia - Informacja z otwarcia ofert.pdf

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"
Postępowanie przetargowe prowadzone jest pod numerem sprawy: ZP/1/PN/2020
Termin składania ofert do 23 listopada 2020 r godzina 10:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SWIZ-_dostawa_produktow.pdf
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
A - Zal-nr-1A.pdf

B - Zal-nr-1B.pdf
C - Zal-nr-1C.pdf
D - Zal-nr-1D.pdf
E - Zal-nr-1E.pdf
F - Zal-nr-1F.pdf
G - Zal-nr-1G.pdf
Formularz oferty - Zalacznik_Nr_2_formularz_oferty.docx
Formularz cenowy:
A - Zalacznik_nr_3A_fomularz_cenowy.docx
B - Zalacznik_nr_3B_formularz_cenowy.docx
C - Zalacznik_nr_3C_formularz_cenowy.docx
D - Zalacznik_nr_3D_formularz_cenowy.docx
E - Zalacznik_nr_3E_formularz_cenowy.docx
F - Zalacznik_nr_3F_formularz_cenowy.docx
G - Zalacznik_nr_3G_formularz_cenowy.docx
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu.docx
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_braku_pods_do_wykluczenia.docx

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - Zalacznik_nr_6_grupa_kapitalowa.docx
Projekt umowy - Zalacznik_nr_7_projekt_umowy.docx
Formularz - Zobowiązania podmiotu trzeciego - Zalacznik_nr_8_formularz_podmiotu_trzeciego.docx19.11.2020 r.
Wyjaśnienia do SIWZ - Wyjasnienie1_do_SIWZ.pdf

Zmiana treści SIWZ - Zmiana_tresci_SIWZ.pdf

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica za rok 2019

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica  sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Załączniki do pobrania:
1) Bilans jednostki - POBIERZ ;
2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony - POBIERZ ;
3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki - POBIERZ ;
4) Informacja dodatkowa wraz z tabelami uzupełniającymi - POBIERZ.

Plan zamówień publicznych na rok 2020

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy publikuje plan zamówień publicznych na rok 2020:
Pobierz: DPS-Opolnica-plan-zamowien-publicznych-na-2020r.pdf