Menu główne

bip baner

PROGRAM MODERNIZACYJNO-REMONTOWY NA LATA 2019-2020

PROGRAM MODERNIZACYJNO-REMONTOWY NA LATA 2019-2020
Domy Pomocy Społecznej Powiatu Ząbkowickiego

Do pobrania: Informacja-o-inwestycjach-w-2019.pdf

Informacja o złożonych ofertach na zadanie: "Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem"

Informacja o złożonych ofertach na zadanie: "Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem"

Pobierz: L-dz-3150-2018.pdfL-dz-3150-2018.pdf

Zapytanie ofertowe – dostawa drobnego sprzętu medycznego i artykułów biobójczych

DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na dostawę drobnego sprzętu medycznego  i  artykułów biobójczych  w okresie realizacji: 1 styczeń 2019 do 31 grudzień 2019 roku
Oferty należy składać na załączonych  do tego ogłoszenia drukach:
1. Formularz ofertowy;
2. Druk ofertowy – badanie cen „zakup z dostawą drobnego sprzętu medycznego i artykułów biobójczych”                                                                                
w terminie do dnia 10 grudnia  2018 roku do godziny 10,oo w sekretariacie DPS Opolnica, korespondencyjnie lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     Umowa na wykonanie zamówienia z wybranym oferentem podpisana zostanie po rozpatrzeniu ofert przez komisję powołaną do wyboru najkorzystniejszej. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Kierownik ds. Technicznych i Zamówień Publicznych, numer telefonu: 74 81 71 259 wew. 43, 609 931 944 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Pani Marta Miszczuk, telefon wewnętrzny 35
Załącznik do pobrania:
Formularz_ofertowy_na_opatrunkowe_i_inne.doc
Druk-drobny_sprzet.doc                                                                            

Dyrektor DPS
Monika  Rak-Słowińska

Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów chemicznych i środków dezynfekcyjnych

DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na dostawę artykułów chemicznych - do pielęgnacji ciała, środki czystości, polerujące, z gumy i tworzyw sztucznych itp. i środków dezynfekcyjnych w okresie realizacji 1 styczeń 2019 do 31 grudnia 2019 roku.
Oferty należy składać na załączonych  do tego ogłoszenia drukach:
1. Formularz ofertowy;
2. Druk ofertowy – badanie cen „zakup z dostawą produktów chemicznych”                                                                                
w terminie do dnia 10 grudnia  2018 roku do godziny 10,oo w sekretariacie DPS Opolnica, korespondencyjnie lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     Umowa na wykonanie zamówienia z wybranym oferentem podpisana zostanie po rozpatrzeniu ofert przez komisję powołaną do wyboru najkorzystniejszej. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Kierownik ds. Technicznych i Zamówień Publicznych, numer telefonu: 74 81 71 259 wew. 43, 609 931 944 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Pani Ewa Krawczyk, telefon wewnętrzny 36
Załączniki do pobrania:
druk_ofertowy_chemia.doc
Formularz_ofertowy-chemia_dezynfekcyjne.doc                                                                    

Dyrektor DPS
Monika  Rak-Słowińska

Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów papierniczych, biurowych i dekoracyjnych

Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na dostawę artykułów papierniczych, biurowych i dekoracyjnych w okresie realizacji 01 stycznia 2019 roku do 31grudnia 2019  roku.
Oferty należy składać na załączonych  do tego ogłoszenia drukach:
1. Formularz ofertowy;
2. Druk ofertowy – badanie cen „zakup z dostawą artykułów biurowych”                                                                                
w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie DPS Opolnica.  Po złożeniu ofert komisja powołana do rozpatrzenia ofert przeprowadzi ocenę ofert i dokona wyboru najkorzystniejszej z nich. Umowa na wykonanie zamówienia z wybranym oferentem podpisana zostanie po wykonaniu czynności formalnych w gabinecie Dyrektora Domu. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Pani Katarzyna Rożyńska, numer telefonu: 74 81 71 259 wew. 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania:
Druk_ofertowy_2018r.doc
Formularz_ofert-biurowe_2018.doc

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy
Monika Rak-Słowińska

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: "Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem"

OGŁOSZENIE  O  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo, tel/fax 74 81 71 259 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dpsopolnica.eu działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2017 r.  poz. 1579)
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA:
Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem z następujących grup:
1. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – kod PCV 15100000-9
2. Owoce, warzywa i podobne produkty – kod PCV 15300000-1
3. Pieczywo, świeże wyroby piekarsko-ciastkarskie- kod PCV 15810000-9
4. Mleko i produkty mleczarskie – kod PCV 15500000-3                                          
5. Produkt spożywczy – jaja – kod CPV 03142500-3
6. Różne produkty spożywcze – kod PCV 15800000-6 + artykuły PKU
7. Ryby przetworzone i konserwowane – kod PCV 15200000-0

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Monika Rak-Słowińska – Dyrektor
- Zygmunt Kazimierczak – Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych
1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), którzy złożyli oferty zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ustawą p.z.p. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie metodą zero-jedynkową (spełnia- nie spełnia);
2. SIWZ można pobrać na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej: www.dpsopolnica.eu;
3. Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach: „Oferta w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych – dostawa …..............................
Nie otwierać przed 11 XII 2018 roku do godziny 9,10”  należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej, Opolnica 58 w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku do godziny 9,00;
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, Opolnica 58 w dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 9,10
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena najniższej oferty – 100%, pozostałe proporcjonalnie do najniższej ceny oferty;
6. Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert;
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
8. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części 7;
9. Wadium nie jest wymagane;
10. W sprawie niniejszego przetargu można porozumiewać się na adres zamawiającego lub telefonicznie: 74 81 71 259 z osobami upoważnionymi;
11. Wzór umowy do akceptacji w załączniku (SWIZ).

Do wiadomości:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych
2. Strona Internetowa
3. Tablica ogłoszeń  
4. a/a     

Załącznik do pobrania: 
SIWZ_2019_zalaczniki_dostawa_zywnosci.doc
SIWZ_2019_zalaczniki_dostawa_zywnosci.pdf  
 

 Dyrektor
Monika Rak-Słowińska