Menu główne

bip baner

Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów papierniczych, biurowych i dekoracyjnych

Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na dostawę artykułów papierniczych, biurowych i dekoracyjnych w okresie realizacji 01 stycznia 2019 roku do 31grudnia 2019  roku.
Oferty należy składać na załączonych  do tego ogłoszenia drukach:
1. Formularz ofertowy;
2. Druk ofertowy – badanie cen „zakup z dostawą artykułów biurowych”                                                                                
w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie DPS Opolnica.  Po złożeniu ofert komisja powołana do rozpatrzenia ofert przeprowadzi ocenę ofert i dokona wyboru najkorzystniejszej z nich. Umowa na wykonanie zamówienia z wybranym oferentem podpisana zostanie po wykonaniu czynności formalnych w gabinecie Dyrektora Domu. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Pani Katarzyna Rożyńska, numer telefonu: 74 81 71 259 wew. 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania:
Druk_ofertowy_2018r.doc
Formularz_ofert-biurowe_2018.doc

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy
Monika Rak-Słowińska

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: "Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem"

OGŁOSZENIE  O  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo, tel/fax 74 81 71 259 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dpsopolnica.eu działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2017 r.  poz. 1579)
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA:
Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem z następujących grup:
1. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – kod PCV 15100000-9
2. Owoce, warzywa i podobne produkty – kod PCV 15300000-1
3. Pieczywo, świeże wyroby piekarsko-ciastkarskie- kod PCV 15810000-9
4. Mleko i produkty mleczarskie – kod PCV 15500000-3                                          
5. Produkt spożywczy – jaja – kod CPV 03142500-3
6. Różne produkty spożywcze – kod PCV 15800000-6 + artykuły PKU
7. Ryby przetworzone i konserwowane – kod PCV 15200000-0

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Monika Rak-Słowińska – Dyrektor
- Zygmunt Kazimierczak – Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych
1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), którzy złożyli oferty zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ustawą p.z.p. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie metodą zero-jedynkową (spełnia- nie spełnia);
2. SIWZ można pobrać na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej: www.dpsopolnica.eu;
3. Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach: „Oferta w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych – dostawa …..............................
Nie otwierać przed 11 XII 2018 roku do godziny 9,10”  należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej, Opolnica 58 w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku do godziny 9,00;
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, Opolnica 58 w dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 9,10
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena najniższej oferty – 100%, pozostałe proporcjonalnie do najniższej ceny oferty;
6. Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert;
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
8. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części 7;
9. Wadium nie jest wymagane;
10. W sprawie niniejszego przetargu można porozumiewać się na adres zamawiającego lub telefonicznie: 74 81 71 259 z osobami upoważnionymi;
11. Wzór umowy do akceptacji w załączniku (SWIZ).

Do wiadomości:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych
2. Strona Internetowa
3. Tablica ogłoszeń  
4. a/a     

Załącznik do pobrania: 
SIWZ_2019_zalaczniki_dostawa_zywnosci.doc
SIWZ_2019_zalaczniki_dostawa_zywnosci.pdf  
 

 Dyrektor
Monika Rak-Słowińska

Zapytanie ofertowe - Remont natrysków i umywalni grupy V w budynku „Zamek”

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOLNICY NR 58, 57-256 BARDO
 zaprasza podmioty zainteresowane do złożenia oferty na wykonanie remontu natrysków i umywalni grupy V w budynku ZAMEK Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Zakres robót określony jest w załącznikach tego zaproszenia:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Dokumentacja techniczno – budowlana z załącznikami.

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego  i wykażą się praktyką przy realizacji zadań budowlanych różnych branży.
Ofertę należy złożyć na druku ofertowym stanowiącym załącznik do tego zaproszenia w terminie do 15 października 2018 roku a prace wykonać należy do 15 grudnia 2018 roku. Umowa
stanowiąca załącznik do tego zaproszenia z którą należy zapoznać się i parafować ją, podpisana zostanie w niezwłocznym terminie.
Wszelkich informacji udziela Kierownik ds Technicznych i Zamówień Publicznych, telefon: 74 81 71 259 wew. 43, 609-931-944

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Monika Rak-Słowińska

DO POBRANIA:

1-SIWZ na lazienke.pdf
2-Zal-1-Druk-ofertowy-na-lazienke.doc
3-Zal-2-lazienka.doc
4-Zal-3-lazienka.doc
5-Zal-4-Umowa-na-lazienke.doc
a-1-Inwentaryzcja natryski i umywalnia grV Opolnica 2018 WER8.pdf
b-2 PB natryski i umywalnia grV Opolnica 2018 WER8.pdf
c-3 Opis instalacji remont umywalni i natryskow gr_V Bardo.pdf
d-4 Rys_S-1_Instalacja wod-kan grV DPS Opolnica.pdf
e-5 Rys_S-2_Instalacja wentylacji_CO grV DPS Opolnica.pdf
f-6 DPS Opolnica PRZEDMIAR NATRYSKIM I UMYWALNIA gr_V 04 2018 wer6.pdf
g-7 Przedmiar robot sanitarnych DPS Opolnica_Wezel gr_V.pdf
h-SST-budowlana Opolnica grV natryski i umywalnia.pdf
i-STWiOR-ST-02 _sanitarna_ wymiana instalacji wod-kan wentylacji grV DPS Bardo.pdf

Zapytanie ofertowe – wycięcie drzewostanu

.

zapytanie ofertowe 09 2018

III Zapytanie ofertowe - Remont natrysków i umywalni grupy V w budynku „Zamek”

DYREKTOR DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OPOLNICY  NR  58,  57-256  BARDO


Ponownie zaprasza podmioty zainteresowane do złożenia oferty na wykonanie remontu natrysków i umywalni grupy V w budynku ZAMEK Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Zakres robót określony jest w załącznikach tego zaproszenia:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Dokumentacja techniczno – budowlana z załącznikami.
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, przynależą do izby samorządu zawodowego i wykażą się co najmniej 2-letnią praktyką przy realizacji zadań budowlanych różnych branży. Ofertę należy złożyć na druku ofertowym stanowiącym załącznik do tego zaproszenia w terminie do 28 września 2018 roku a prace wykonać należy do 16 listopada 2018 roku. Umowa stanowiąca załącznik do tego zaproszenia z którą należy zapoznać się i parafować ją, podpisana zostanie w niezwłocznym terminie.

Wszelkich informacji udziela Kierownik ds Technicznych i Zamówień Publicznych, telefon: 74 8171 259 wew. 43, 609-931-944

 Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Monika Rak-Słowińska

DO POBRANIA:

SIWZ-remont-III-2018.pdf

Zal_1_-Druk_ofertowy_na_lazienke.doc

Zal_2_-_lazienka.doc

Zal_3-_lazienka.doc

Zal_4_-_Umowa_na_lazienke.doc

Zal_5_-_lazienka.doc

Zal_6_-_lazienka.doc

Zal_7_-_lazienka.doc

SST-budowlana-Opolnica_gr_V_natryski_i_umywalnia-III.pdf

STWiOR-ST-02__sanitarna__wymiana_instalacji_wod-kan_wentylacji_gr_V-DPS-III.pdf

1_Inwentaryzcja_natryski_i_umywalnia_grV_Opolnica_2018_III.pdf

2_PB_natryski_i_umywalnia_grV_Opolnica_2018_III.pdf

3_Opis_instalacji__remont_umywalni_i_natrysków_grV_III.pdf

4_RysS-1Instalacja_wod-kan_grV_DPS_III.pdf

5_RysS-2Instalacja_wentylacji_CO__grV_DPS_III.pdf

6_DPS_Opolnica_PRZEDMIAR_NATRYSKIM_I_UMYWALNIA_gr_V_III.pdf

7_Przedmiar_robot_sanitarnych_DPS_wezel_grV_III.pdf