Menu główne

PROJEKT PN. „WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS”

PROJEKT PN. „WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS” nr: DOPS/DFU/064 – 26/2020.COVID – 19/POWERloga projektuProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy realizuje projekt pn.: „Wsparcie Dolnośląskich DPS” nr: DPS/DFU/064-26/2020.COVID-19/POWER współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem wykorzystania grantu jest wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”

Dofinansowanie projektu: 316 100,00 PLN

Termin realizacji grantu: 21.10.2020r. – 31.12.2020r.

PROJEKT PN. „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

PROJEKT PN. „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19” nr: COVID-19.19.01.15loga projektuGrant nr COVID.19.01.15 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy oraz Narodowy Fundusz Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu realizuje projekt pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” nr: COVID-19-19.19.01.15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem wykorzystania grantu jest wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupy środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Dofinansowanie projektu: 83370,77 PLN

Termin realizacji grantu: 01.05.2020r. – 31.12.2020r.

PROJEKT PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

PROJEKT PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy realizuje projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem wykorzystania grantu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2 w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Uzyskanie wnioskowanego wsparcia przyczyni się do stworzenia bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy dla mieszkańców, pacjentów i pracowników w związku z zagrożeniem wywołanym przez COVID-19.

Dofinansowanie projektu: 98.561.52 PLN

Termin realizacji grantu: 21.09.2020r. – 31.12.2020r.

loga projektuProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

14.05.2020 Badania na obecność COVID-19 w DPS Opolnica

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy jest jedną z największych placówek opiekuńczych w Województwie Dolnośląskim, w związku z tym w ramach profilaktyki w dniu 14 maja przeprowadzono badania na obecność COVID-19 wśród 132 pracowników, w tym również wszystkich pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej i kilku osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych i obecnie pracujących na terenie placówki. Działania związane z pobieraniem próbek wsparła 16 Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wyników badań należy spodziewać się w weekend. Pani Monika Rak-Słowińska Dyrektor placówki bardzo obawia się pojawienia wyniku dodatniego, jak to miało miejsce w innych placówkach, w których badania wykazały pozytywny wynik na obecność COVID 19 u kilku czy kilkunastu pracowników, mimo braku objawów. Zakładając ten pesymistyczny scenariusz, w trybie natychmiastowym zostaną przeprowadzone badania wszystkich 160 mieszkańców placówki i wdrożone konieczne procedury. Nie mniej jednak, przeprowadzenie badań u wielu spośród niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców, zwłaszcza tych w stopniu głębokim będzie ogromnym wyzwaniem i to również pogłębia obawy o skuteczność i właściwość późniejszych wyników.

Czytaj więcej: 14.05.2020 Badania na obecność COVID-19 w DPS Opolnica

Poseł Marcin Gwoźdż przekazał środki ochronne dla DPS

We wtorek 21 kwietnia do Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy poseł Marcin Gwóźdź przekazał środki ochrony osobistej w postaci 420sztuk kombinezonów ochronnych, 10 opakowań rękawiczek nitrylowych oraz 2000 sztuk jednorazowych maseczek ochronnych.

To kolejna pomoc i wsparcie za które dyrektor DPS serdecznie dziękuje w imieniu personelu, mieszkańców oraz własnym za okazaną pomoc i wsparcie. Okazana pomoc jest dla nas nieoceniona.

Galeria:

Czytaj więcej: Poseł Marcin Gwoźdż przekazał środki ochronne dla DPS