Menu główne

Projekt Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów

loga MZ NFZ

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 71 805,42 zł

logo ue pl

PROJEKT PN. „WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS”

PROJEKT PN. „WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS” nr: DOPS/DFU/064 – 26/2020.COVID – 19/POWERloga projektuProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy realizuje projekt pn.: „Wsparcie Dolnośląskich DPS” nr: DPS/DFU/064-26/2020.COVID-19/POWER współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem wykorzystania grantu jest wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”

Dofinansowanie projektu: 316 100,00 PLN

Termin realizacji grantu: 21.10.2020r. – 31.12.2020r.

PROJEKT PN. „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

PROJEKT PN. „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19” nr: COVID-19.19.01.15loga projektuGrant nr COVID.19.01.15 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy oraz Narodowy Fundusz Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu realizuje projekt pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” nr: COVID-19-19.19.01.15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem wykorzystania grantu jest wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupy środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Dofinansowanie projektu: 83370,77 PLN

Termin realizacji grantu: 01.05.2020r. – 31.12.2020r.

PROJEKT PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

PROJEKT PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy realizuje projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem wykorzystania grantu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2 w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Uzyskanie wnioskowanego wsparcia przyczyni się do stworzenia bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy dla mieszkańców, pacjentów i pracowników w związku z zagrożeniem wywołanym przez COVID-19.

Dofinansowanie projektu: 98.561.52 PLN

Termin realizacji grantu: 21.09.2020r. – 31.12.2020r.

loga projektuProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
• Administratorem Pana(-i) danych osobowychjest Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy 58 (57-256), z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwemadresu:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
• Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
• Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
b) realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowaniawładzy publicznej, powierzonej Administratorowi:

Realizowane zadanie Podstawa prawna
Zapewnianie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności osobie niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.)

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie.
• W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
c) podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  (tzw. podmioty przetwarzające).
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów zuwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
• W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
-  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
• Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
• Pana(-i) dane nie będąpoddawane profilowaniu.


Podstawa prawna:
- art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE