Menu główne

bip baner

02.08.2023 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, pobierz: Wynik-naboru-stanowisko-ksiegowy.pdf

-------------

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 12.07.2023r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:

Księgowy w Dziale Administracji

1. Nazwa i adres jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy, Opolnica 58, 57-256 Bardo

2. Nazwa stanowiska pracy:

Księgowy, wymiar: 1 etat

  1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.),

 • wykształcenie i staż pracy: wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie o profilu ekonomicznym z 2 letnim stażem pracy w księgowości

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 • znajomośc zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego,

 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów,zestawień zmian w funduszu jednostki, tworzenie prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości

 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości,

 • posiadanie takich cech osobowości jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność odpowiedzialność, terminowość, umiejętność stosowania przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność

 • samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych,

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań obejmuje współpracę z głównym księgowym Domu Pomocy Społecznej i dotyczy:

 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

 • bieżące ujmowanie w księgach rachunkowych zapisów zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym na podstawie sprawdzonych i zatwiwerdzonych dowodów księgowych,

 • wykonywanie bieżących analiz, zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych,

 • księgowanie i prowadzenie kont pozabilansowych m.in. zaangażowanie i plan finansowy wydatków budżetowych,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych , kwartalnych, półrocznych i rocznych

 • uzgadnianie kont ( zestawienie obrotów i sald ),

 • obsługa bankowości elektronicznej,

 • terminowe regulowanie zobowiązań jednostki,

 • odprowadzanie dochodów budżetowych w trybie i terminach określonych przepisami prawa

 • współpraca w zakresie powierzonych zadań oraz zadań zleconych przez dyrektora

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy,

 • praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników DPS w Opolnicy,

 • praca administracyjno-biurowa,

 • użytkowanie sprzętu biurowego ( komputer, drukarka , kserokopiarka ),

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

 1. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszeń wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

  1. Informacje dodatkowe:

Nabór na stanowisko odbędzie się dwuetapowo , tj.

 • etap I posiedzenie komisji dopuszczające kandydatów do drugiego etapu naboru po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych na podstawie złożonych dokumentów, bez udziału kandydatów,

 • etap II rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie wiedzy z przepisów prawnych wymienionych w ogłoszeniu oraz sprawdzająca predyspozycje co do przydatności kandydata na stanowisku urzędniczym objętym konkursem.

  1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa zgodnego z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2022 poz. 530 ze zm.)

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata wskazujące, że stan zdrowia umożliwia mu zatrudnienie na stanowisku urzędniczym objętym konkursem,

 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata oraz dodatkowo list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulami:

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2022r poz. 530 ze zm. )”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Opolnica 58 57-256 Bardo moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO”

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub listownie w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 58, 57-256 Bardo ( w sekretariacie), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Księgowego, w terminie do dnia 24.07.2023r do godz. 10.00.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu pomocy Społecznej w Opolnicy (bip.dpsopolnica.eu)

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszym etapie będą informowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :748171259

Do pobrania: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (REKRUTACJA)

Monika Rak-Słowińska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy