Menu główne

bip baner

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzewostanu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na wycinkę drzewostanu.

zaproszenie oferty wycinka

Załączniki do pobrania:

Druk ofertowy na wycinkę drzew: Druk_ofertowy_na_wycinke_drzew.doc

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica za rok 2018

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica  sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Załączniki do pobrania:
1) Bilans jednostki - POBIERZ ;
2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony - POBIERZ ;
3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki - POBIERZ ;
4) Informacja dodatkowa wraz z tabelami uzupełniającymi - POBIERZ.

Odpowiedż na zadane pyta pytania dotyczące postępowania PN/02-02/2019 zestaw 2

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - tabela

Wykonawca prosi o możliwość podania stawek opłaty zmiennej i stałej w złotych do pięciu miejsc po przecinku. Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora (np. stawki opłaty zmiennej podane są w gr/kWh jak również stawki opłaty stałej w przypadku grupy taryfowej W-5 podane są w gr/(kWh/h) za h).

         Odpowiedź:

         Zamawiający wyraża zgodę

Kierownik

ds. technicznych i zamówień publicznych

Zygmunt Kazimierczak

Ogłoszenie o licytacji na zbycie samochodu dostawczo-osobowego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy ogłasza licytację na zbycie samochodu dostawczo-osobowego marki Ford.

zaproszenie ofertowe

 

Orzeczenie techniczne do pobrania: orzeczenie_techniczne.pdf

 

arkusz ustalenia wartosci

 

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy _ford.doc

Galeria zdjęć pojazdu:

Odpowiedż na zadane pyta pytania dotyczące postępowania PN/02-02/2019 zestaw 1

Opolnica, dnia 11 marca 2019 roku

 

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa gazowego do DPS w Opolnicy

Znak sprawy: PN/01-02/2019

Odpowiedzi na zadane pytania: zestaw 1

Pytanie:
Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem III pkt 3.9 Zamawiający nie korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Do ceny paliw3a doliczyć zatem należy akcyzę;

Pytanie:
Wykonawca prosi o podanie kto jest obecnym Sprzedawcą dla poszczególnych punktów odbioru;
Odpowiedź:
Dostawcą paliwa do dwóch punktów odbioru jest Green S.A. ul. A. Słonimskiego 6, 50-3014 Wrocław;

Pytanie:
Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia...:
Odpowiedź:
Zamawiający posiadał umowę z Green S.A. obowiązującą do 31 sierpnia 2019 roku. Jednakże z przyczyn niewiadomych dla Zamawiającego została ona wypowiedziana ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2019 roku;

Pytanie:
Czy w przypadku przekroczenia Mocy umownej Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora;
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę na opłatę proporcjonalną do przekroczonej mocy;

Pytanie;
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną;
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną;

Pytanie:
Kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego i jaki oddział;
Odpowiedź:
Operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław;

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną;
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę;

Pytanie:
Wykonawca prosi o podanie grup taryfowych dla wszystkich punktów poboru gazu ujętych w postępowaniu przetargowym;
Odpowiedź:
1. Nr OSD/nr punktu poboru 9013002003/PL0031905380 Opolnica Nr 58 Grupa Taryfowa W-5.1
2. Nr OSD/nr punktu poboru 5428253078 Opolnica Nr 59 Grupa Taryfowa W-3.6
3. Nr OSD/nr punktu poboru 9013002004/PL003190581 Bardo, ul. Główna 60, Grupa Taryfowa W-5.1

Pytanie:
Dotyczy rozdziału IV SIWZ;
Odpowiedź:
Nie wydaje się koniecznym rozszerzanie zapisu w związku z faktem, iż dotychczasowy Wykonawca rozwiązał umowę przed terminem. Czynności formalno-prawne związane ze zmianą sprzedawcy nie przedłużą proce3dury;

Pytanie:
Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw na 01.06.2019 roku …
Odpowiedź:
W związku z rozwiązaniem umowy przez dotychczasowego Wykonawcy przypadającej na dzień 30 kwietnia 2019 roku koniecznym jest rozpoczęcie dostaw przez nowego Wykonawce z dniem 1 maja 2019 roku. Nie może być przerwy w dostawie paliwa gazowego do Domu, który zamieszkuje 155 osób niepełnosprawnych intelektualnie;

Pytanie:
Dotyczy załącznika nr do SIWZ...
Odpowiedź:
Zamawiający przyjmuje sugestie Wykonawcy prosząc o skorygowanie we własnym zakresie wartości jakie wynikają z wyliczeń. Podobne wyliczenia zostaną zastosowane do innych Wykonawców;

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wyni9kającą a faktur wstępnych;
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę;

Pytanie:
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie mocy umownej dla każdego punktu poboru gazu objętego postępowaniem przetargowym;
Odpowiedź:
Moc umowna dla punktu poboru w Opolnicy Nr 58 wynosi 270 kWh natomiast dla punktu w Bardzie przy ul. Głównej 60 wynosi 135 kWh.
Z poważaniem:

Zygmunt Kazimierczak
Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo, tel/fax 74 81 71 259 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dpsopolnica.eu działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę paliwa gazowego do celów grzewczych i socjalnych służących zabezpieczeniu pracy urządzeń gazowych w kuchni Oddziału „Zamek” znajdującej się w Opolnicy Nr 58 i podkuchenki w Oddziale „Oleńka” znajdującej się przy ulicy Głównej Nr 60 w Bardzie

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 maja 2019 do 30 kwietnia 2020 roku

Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- mgr Monika Rak-Słowińska – Dyrektor

- mgr Zygmunt Kazimierczak – Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), którzy złożyli oferty zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ustawą p.z.p. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie metodą zero-jedynkową (spełnia- nie spełnia);

2. SIWZ można pobrać na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej:

www.dpsopolnica.eu;

3. Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach: „Oferta w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa gazowego do DPS w Opolnicy.

Nie otwierać przed 29 III 2019 roku do godziny 9,10”   należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej, Opolnica 58 w terminie do dnia 29 marca 2019 roku do godziny 9,00;

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, Opolnica 58 w dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 9,10;

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena najniższej oferty – 100%, pozostałe proporcjonalnie do najniższej ceny oferty;

6. Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert;

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;

8. Wadium nie jest wymagane;

9. W sprawie niniejszego przetargu można porozumiewać się na adres zamawiającego lub telefonicznie: 74 81 71 259 z osobami upoważnionymi;

Dyrektor

Monika Rak-Słowińska

Do pobrania:
SIWZ dostawa gazu 2019: SIWZ_gaz_i_zalaczniki_2019.pdf

Załączniki edytowalne do SIWZ 2019: Gaz_2019_zalaczniki_edytowalne.docGaz_2019_zalaczniki_edytowalne.doc