Menu główne

bip baner

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik ds. technicznych w Dziale Obsługi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 20.11.2023r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik ds. technicznych w Dziale Obsługi

1. Nazwa i adres jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy, Opolnica 58, 57-256 Bardo

2. Nazwa stanowiska pracy:

Kierownik ds. technicznych , wymiar: 1 etat

  1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.),

 • wykształcenie i staż pracy: wykształcenie wyższe budowlane (mile widziane wykształcenie wyższe magisterskie), co najmniej 5 letni staż pracy oraz doświadczenie związane z budownictwem, remontami

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych: ustawa o pracownikach samorządowych,

 • znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy w szczególności ustawy prawo budowlane,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 • dyspozycyjność,

 • prawo jazdy kat. B.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizacja pracy, nadzór nad pracownikami działu obsługi,

 • kompleksowa obsługa techniczna i eksploatacyjna maszyn i urządzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej,

 • kontrola przeglądów technicznych, prowadzenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z bieżącym utrzymaniem obiektów i urządzeń budowlanych, terenów zielonych i prowadzenie związanej z tym dokumentacji.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy,

 • praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników DPS w Opolnicy,

 • praca administracyjno-biurowa,

 • użytkowanie sprzętu biurowego ( komputer, drukarka , kserokopiarka ),

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

 1. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszeń wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

  1. Informacje dodatkowe:

Nabór na stanowisko odbędzie się dwuetapowo , tj.

 • etap I posiedzenie komisji dopuszczające kandydatów do drugiego etapu naboru po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych na podstawie złożonych dokumentów, bez udziału kandydatów,

 • etap II rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie wiedzy z przepisów prawnych wymienionych w ogłoszeniu oraz sprawdzająca predyspozycje co do przydatności kandydata na stanowisku urzędniczym objętym konkursem.

  1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa zgodnego z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2022 poz. 530 ze zm.)

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata wskazujące, że stan zdrowia umożliwia mu zatrudnienie na stanowisku urzędniczym objętym konkursem,

 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata oraz dodatkowo list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulami:

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2022r poz. 530 ze zm. )”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, Opolnica 58, 57-256 Bardo moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO”

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub listownie w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 58, 57-256 Bardo ( w sekretariacie), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika ds. technicznych w terminie do dnia 04.12.2023r do godz. 10.00.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy (bip.dpsopolnica.eu)

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszym etapie będą informowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :748171259

Do pobrania: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (REKRUTACJA)


14.12.2023 Informacja o wynikach naboru: Informacja_o_wynikach_naboru.pdf

 

(-) Monika Rak-Słowińska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Przetarg pn. "Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"

Ogłoszono przetarg dot. Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"

Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6412b10a-845f-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6412b10a-845f-11ee-9aa3-96d3b4440790


 22.11.2023 r. Wyjaśnienia treści SWZ: Wyjasnienie_tresci_SWZ_DPS-FK-261-5-2023MK.pdf

Świadczenie usług cateringowych w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Świadczenie usług cateringowych w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Ogłoszono przetarg dot. Świadczenie usług cateringowych w obiekcie"Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa2a7a35-7ecc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa2a7a35-7ecc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja 21.11.2023 w związku z ograniczeniem funkcjonalnym platformy e-Zamówienia:

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zmiana SWZ: Inf-zmiana-terminu_sklad-ofert_DPS-FK-261-3-2023-MK

Unieważnienie postępowania DPS-FK-261-3-2023MK: Uniewaznienie_261-3-2023MK

 

 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Ogłoszono przetarg dotycący zadania pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy
Strona postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1433993-73e6-11ee-a60c-9ec5599dddc1
dentyfikator postępowania: ocds-148610-d1433993-73e6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Wymiana ogrodzenia o długości 543,4 mb przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Wymiana ogrodzenia o długości 543,4 mb przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Ogłoszono przetarg dot.  Wymiana ogrodzenia o długości 543,4 mb przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, znajdującego się przy DK nr 8

Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6779cfe-749f-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6779cfe-749f-11ee-9aa3-96d3b4440790

Komunikat, informacje 21.11.2023

W związku z problemami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl) zamawiający publikuje następujące dokumenty:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_DPS-FK-261-6-2023-MK

Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Uniewaznienie_czynnosci_wyboru_oferty_DPS-FK-261-6-2023-MK

Świadczenie usług pielęgnacyjnych w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Ogłoszono przetarg dot.  Świadczenie usług pielęgnacyjnych w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Strona postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0477ec5c-6e49-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania: ocds-148610-0477ec5c-6e49-11ee-9aa3-96d3b4440790